Skip Navigation Links
דף הבית
יואל גבע
בני גורן
גבי יקואל
אתי עוזרי ויצחק שלו
אדית כהן ומריאן רוזנפלד
בגרויות במתמטיקה
מאגר 3 יחידות
צור קשר
שתף ב:
חדשות קיבינימטיקה

 אבל זה הזמן לסגור פערים ו/או להתכונן למבחנים מסכמים שאחרי החג.

תחלקו את הזמן נכון וכך תמצאו זמן לכול דבר.

 אנחנו פה כבר 10 שנים ונערכים לקראת עשור נוסף.
אנחנו פה!גם אם יעבירו את שם לפה,אנחנו פה .

 

 ליחצו כאן לפרטים והסבר בנושא ההרשמה

תקנון אתר - קיבינימטיקה

 

כללי

 .1אתר "קיבינימטיקה" (שכתובתו http://kibinimatika.co.il להלן - "האתר") מציע תכנים לימודיים כמו: פתרונות מלאים וסרטוני הסבר לשאלות מספרי הלימוד במתמטיקה הנלמדים בבתי הספר בישראל, דפי נוסחאות, חומר תאורטי,פתרונות למבחני הבגרות ,ועוד  בנושא מתמטיקה  ותחומי לימוד אחרים (להלן - "השירותים"). השירותים המוצעים באתר כפופים ומותנים בהסכמת המשתמשים לתנאים המפורטים בתקנון זההסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין בעלי האתר או חליפיהם (להלן: "בעלי האתר"), לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן: "הגולש") ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר.

2. הגלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה - אם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה הנכם מתבקשים לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר. במקרה של חילוקי דעות האמור בתקנון זה יהיה המכריע. כמו כן, לא יהיה רשאי המשתמש להעלות כל טענה לגבי אי הסכמה כלפי אחד או יותר מתנאי תקנון זה.

 .3תנאי השימוש באתר  מתייחסים לנשים ולגברים כאחד

 .4בתקנון זה ניתנו למונחים הבאים הפירושים שבצידם:

  • "מידע" ו/או "תכנים"- כל חומר ו/או אודיו ו/או טקסט ו/או וידאו ו/או מידע ו/או תכנים  ו/או פרטים המוצגים באתרו בכל מדיה אחרת הקשורה לבעלי האתר ובכלל זה  תמונות, ציור, שרטוט, רישום.
  • "גולש" - הגולש או המשתמש בשירותי האתר.
  •  "בעלי האתר" - בעלי האתר או חליפיהם.

תנאי השימוש במידע ובתכנים

  .5זכות השימוש במידע באתר הינה למשתמש בלבד, המשתמש מתחייב שלא להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו. חל איסור מוחלט לבצע הורדה ו/או שמירה  של נתונים (פתרונות) באופן שיטתי.

6. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר ובתקנון זה.

7. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בכל צורה שהיא וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט  מתוך המידע המוצג באתר  או כל חלק ממנו לצורך הפצה  בכל דרך שהיא. עוד, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל. (לשם קבלת הסכמה כאמור ניתן לפנות בכתב, אל בעלי האתר בדואר האלקטרוני המופיע באתר עצמו)

.8 המשתמש אינו רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לשירותים, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים באמצעות "פריצה", (Hacking) "כריית סיסמאות"(Password Mining) או בכל אמצעי אחר. המשתמש אינו רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותו על ידי בעלי האתר. הגולש מתחייב להמנע מביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור,אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.

הגבלת אחריות

9. השירותים באתר זה מוצעים למשתמש AS-IS שמסכים, כי בעלי האתר לא ישאו בכל אחריות כלפיו בכל מקרה ולא יהיו אחראים להתאמת השירותים לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.

10. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שבעלי האתר אינם אחראים לכל שימוש שהוא עושה בשירותי האתר, בין במישרין ובין בעקיפין, וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותי אלה.

11. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שבעלי האתר פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.

12. חלק מן המידע התפרסם באתר  מפנה  לאתרים נוספים באינטרנט. בעלי האתר אינם אחראים  לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה . כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.

13. בעלי האתר אינם מתחייבים, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.

14. בעלי האתר לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

15. המשתמש מתחייב לבדוק בעצמו כל מידע כאמור ומצהיר, כי לא יסתמך על המידע המופיע באתר.

16. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

תשלומים

17. השירותים יינתנו בתשלום בכפוף לתעריפי השירותים כפי שהם מתפרסמים באתר וכפי שיתעדכנו מעת לעת. תעריפי השירותים (כולל מע"מ) נכון למועד זה הנם כדלהלן: 

  •           מנוי חודשי – 49 ש"ח ( חודש ימים).
  •           מנוי לשלושה חודשים- 99 ש"ח.
  •           מנוי לחצי שנה- 149 ש"ח.
  •           מנוי שנתי - 249 ש"ח ( 12 חודשים-365 ימים)..

18. מנויים ניתן לרכוש באמצעות כרטיס אשראי דרך אתר PayPal או תשלום בכרטיס אשראי  או באמצעות משלוח המחאה או באמצעות משלוח מזומן או באמצעות העברה בנקאית לחשבון בעלי האתר.

19. אין ברכישת מנוי מכל סוג שהוא מתן התחייבות לפתרון שאלות חדשות שאינן מופיעות באתר .המנוי הינו לצפיה בפתרונות הקיימים המוצגים באתר.

20. המנוי אינו מתחדש אוטומטית.

21. במידה והרכישה בוצעה באמצעות משלוח מזומן לא יהיו בעלי האתר   אחראים  בכל דרך שהיא על הסכום שנשלח עד הגיעו לידיהם. במידה והרכישה בוצעה ע"י העברה בנקאית תחול עמלת הבנק על הרוכש.

22. במקרה של תשלום באמצעות המחאה יחל המנוי רק לאחר שההמחאה הגיעה ליעדה  וכן כובדה ע"י הצד המשלם לאחר הפקדתה.

23. במקרה של תשלום באמצעות כרטיס אשראי (דרך אתרPayPal  או טרנזילה) יחל המנוי מספר דקות לאחר התשלום ובתנאי של הליכי הרישום בוצעו כתיקונם וכי הנתונים הועברו מחברת PayPal לאתר  "קיבינימטיקה".

24. במקרה של תשלום באמצעות חיוב טלפוני  (דרך אתר PayCallיחל המנוי מספר דקות לאחר  ובתנאי של הליכי הרישום בוצעו כתיקונם וכי הנתונים הועברו מחברת PayCall לאתר  " קיבינימטיקה" .

25. מסירת מידע לצד ג''

25.1 בעלי האתר לא יעבירו לצד ג' את פרטיך האישיים והמידע אשר נאסף על פעילותך                באתר אלא במקרים הבאים:

25.2 כאשר העברת המידע הספציפי נחוצה לשם השלמת הליך רכישה, אשר בוצע על ידך    במסגרת האתר, מצד ג'.

25.3 במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין בעלי האתר שתחייב חשיפת פרטיך.    

25.4 במקרה ויתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

25.5 במקרה בו תועבר, בכל דרך שהיא, פעילות האתר לגוף אחר, ובלבד שאותו גוף                   יתחייב לשמור על פרטיותך בהתאם להוראות מדיניות פרטית זו.   

הגנת הפרטיות

26. לידיעת המשתמשים - אין חובה למסור לבעלי האתר פרטים כלשהם,  עם זאת, קבלת השירותים לא תתאפשר ללא מסירת הפרטים המצוינים בטופס ההרשמה  כשדות חובה.

27. בעלי האתר יהיו רשאים לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים במועד ההרשמה , על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי בעלי האתר.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

28. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים לבעלי האתר ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.

סיום ההתקשרות

29. בעלי האתר יהיו רשאים לחסום לאלתר את השירותים במידה והמשתמש השתמש בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.

30. חסימת שירותים על ידי בעלי האתר יכולה להיעשות על ידי אמצעים טכנולוגיים או על ידי משלוח מכתב ו/או דואר אלקטרוני אל המשתמש האוסר עליו להשתמש באתר.

31. המשתמש מתחייב לכבד כל איסור של בעלי האתר  לגלוש באתר, לאחר קבלת הודעה בנדון

32. למען הסר ספק, יובהר, כי הפסקת ההתקשרות בין הצדדים לא תגרע באיזה מהתחייבויותיו של המשתמש בהסכם זה.

תנאים נוספים

33. בעלי האתר  ו/או מי מטעמם שומרים על כל זכות לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתם . כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע הפרסום  באתר .

34. המשתמש מתחייב לעיין מעת לעת  בתקנון זה ולהתעדכן בשינויים בו, המשתמש יהא מנוע מטענה, כי לא התעדכן בשינויים בתקנון.

35. המשתמש מצהיר, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את הצדדים.

36. הדין החל על תנאים אלו, על שימוש באתר ועל כל דבר הקשור ו/או נובע מכך הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לכל עניין ומחלוקת הנובעים או קשורים לתנאים אלו לאתר או לשימוש באתר נתונה לבתי המשפט המוסמכים המחוז תל אביב בלבד וכל תביעה תידון בהם בלבד.


   עובד לב ארי        קיבינימטיקה    
תגובות
סופיה רכטמן ‏(11.09.2016 20:00)